VEDTEKTER

FOR

MANSTAD SKOLEKORPS

§ 1 ORGANISASJON

Manstad skolekorps stiftet 20.05.1964, er tilsluttet Østfold krets av Norges Musikkorps Forbund (NMF).

Organisering av korpset

Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:

 • En kan være musikant i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Styret kan gi dispensasjon fra aldersbestemmelsen.

§ 2 FORMÅL

Manstad skolekorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

Manstad skolekorps skal:

 • ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
 • ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
 • fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
 • ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

§ 3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

3.2 Forutsetning for medlemsskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsbase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.
 4. Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 5. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpsåret følger kalenderåret
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.
 3. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr 1. november.

3.4 Utmeldninger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi meldning om dette til musikkorpsets ledelse. Ingen bør slutte i løpet av et musikkorpsår. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

3.5 Permisjon

Lengre permisjoner (over 1⁄2 år) innvilges ikke dersom det ikke er midlertidig flytting i forbindelse med skole eller annet helt spesielt som gjør at man fysisk ikke har mulighet for å møte.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grove tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er Manstad skolekorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av januar måned.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
 3. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF

  Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske.

 5. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering.
  1. Åpning.
  2. Navneopprop.
  3. Godkjenning av innkalling.
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste.
  5. Valg av møteledelse.
  6. Valg av møtesekretær.
  7. Valg av protokollunderskrivere.
 2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
 5. Valg:
  1. Leder for ett år.
  2. Fire styremedlemmer på valg for to år og to varamedlemmer for ett år.
  3. To revisorer for ett år.
  4. Tre medlemmer i valgkomiteen. Lederen velges særskilt.

  De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villig til å motta verv.
  Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og fire styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det har behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres og protokollene sendes styrets medlemmer. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 6 TURER OG SEMINARER

Barn under 10 år eller medlemmer med spesielle behov skal ha med seg en foresatt på turer eller seminarer.

§ 7 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§ 8 KOMITEER

8.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

8.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§ 9 FORELDREBETALING OG DUGNADER.

Styret kan fastsette at uteblivelse fra inntil to planlagte navngitte dugnader pr. år pr. familie kan kreve ekstra foreldreinnbetaling. Gebyrets fastsettes av årsmøte. For 2014 setts denne summen til kr. 750,-. Dugnaden skal varsles i god tid. Uteblivelse regnes som når ingen fra medlemmets famille stiller til dugnad. Familien står fritt til å organisere erstatter til dugnaden.

§ 10 UENIGHETER / TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 11 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av Østfold krets av Norges Musikkorps Forbund, kulturstyret eller musikkskolen i kommunen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til Østfold Krets av NMF, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert inne 5 år.
 4. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF via Østfold krets senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

§ 13 IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 11. februar 2014.